Vytisknout

Činnost KM ŠSČR v současné době představuje především zajišťování dlouhodobých i krátkodobých soutěží družstev mládeže i soutěží jednotlivců a nadále řízení projektu Podpory šachových kroužků a projektu Šachy do škol. Na řízení soutěží družstev a jednotlivců má KM příliš slabý mandát, prakticky veškeré snahy o zlepšení současného stavu jsou paralyzovány z krajských či klubových úrovní, i když se již objevuje určitá skupina, především z řad kvalifikovaných trenérů, která snahy o zlepšení současného stavu podporuje.

 KM ŠSČR musí mít pro svoji práci potřebný mandát, jinak nemůže práci s mládeží řídit, ale pouze udržovat v chodu zaběhnuté zvyklosti. Náplní práce KM ŠSČR je péče o masový šach a výkonnostní šach. Také by se měla zabývat talentovanou mládeží.

Masový šach
Nejprve je zapotřebí vymezit hranici mezi masovým a výkonnostním šachem. Jedna varianta je řídit se ratingem (např. masový šach je do úrovně ratingu 1400), avšak užitečnější by bylo spojovat úrovně mládeže s jejich znalostmi.
 Oblast masového šachu pokrývá projekt Šachy do škol, který má podpořit průnik šachové hry mezi školní mládež a popularizovat u ní šachovou hru. Za tímto účelem byla vyrobena řada cvičebnic s metodickými materiály pro vedoucí kroužků. Tyto cvičebnice se osvědčily, protože umožňují vést metodicky tréninky i méně zkušeným lektorům. Velice citelně nám na této úrovni chybí výukový internetový portál. V tomto směru se připravuje spolupráce s maďarským výukovým portálem  www.learningchess.net , který je při zkušební výuce vnímán dětmi velice pozitivně.

Projekt Šachy do škol naráží na nedostatek lektorů na školách a na nepochopení některých klubů, které projekt nedoceňují. Zastávají názor, že vyvíjí dostatečnou aktivitu ve svých kroužcích a spolupráci se školami nepotřebují. Za zvážení stojí zavést nějaký finanční motivační faktor pro lektory lektorů v projektu ŠdŠ. Domnívám se, že řada klubů by pak změnila svůj přístup a počet škol zapojených do projektu by významně stoupl. My bychom pak mohli před veřejností i MŠMT prezentovat masový charakter projektu a pokusit se pro něj získat finanční prostředky z kapitoly vzdělání.

Další kapitolou je snaha zavést šachové semináře na VŠ, které připravují budoucí pedagogické kádry. Tato snaha je zatím sporadická (Praha, České Budějovice, Liberec, Olomouc) a nemá v rámci projektu ŠdŠ žádnou podporu.

Nedílnou součástí průniku šachu do škol jsou Přebory školních družstev. Rivalita mezi místními
školami bývá značná a tak děti i vedení škol mívají zájem se dobře prezentovat. Z KM ŠSČR vzešla myšlenka o reprezentativním celostátním finále, kde bychom mohli před veřejností, zástupci veřejné správy (ministerstva) a médii prezentovat význam šachové hry. Při prokázání masivní účasti žáků a bychom mohli možná dosáhnout i na nějaké finance mimo oblast sportu (mám na mysli oblast vzdělání). I v Přeboru škol narážíme na některé nepříliš šťastné praktiky na úrovni krajů, ale jedná se jen o výjimky. Drtivá většina krajů Přebor náležitě podporuje a stará se o jeho zdárný průběh na všech úrovních.

Do oblasti masového sportu spadají prakticky všechny turnaje na úrovních kategorií U8 a U10. Těchto turnajů je dostatek. Model soutěží bývá takový, že se hrají krajské kvalifikace, dále krajská finále, pak národní mistrovství a MČR (kategorie U10, kategorie U8 je open). Nesystémovým jevem je rozdílný model soutěží v různých regionech ČR a KM ŠSČR nemá dostatečný mandát dát to do pořádku.

Koncepce v oblasti masového sportu spočívá v podpoře těchto aktivit:

1. projekt Šachy do škol
- podporovat účast co nejvíce škol – masovost projektu
- zasadit se o finanční motivaci lektorů zapojených v projektu ŠdŠ
- podporovat co nejrychlejší uvedení výukového internetového portálu do praxe
- prezentovat projekt na novém webu ŠSČR
- více ocenit aktivní krajské manažery projektu a být přísnější v jejich odměňování
- rozšířit počet lektorů formou spolupráce s VŠ nebo školeními

2. Přebor školních družstev v šachu
- podporovat co největší účast družstev – masovost (počet uskutečněných kol by se měl
promítnout do odměny krajského manažera projektu ŠdŠ)
- zajistit reprezentativní celostátní finále, doplněné případně tematickou konferencí

3. turnaje pro kategorie U8, U10
- organizovat národní a republikové turnaje pro tyto kategorie v rapidovém a standardním
tempu (U10)
- sjednotit podmínky turnajů na národní a republikové úrovni

4. připravit podmínky pro možnost získání finančních prostředků od státu z kapitoly vzděláni
- zajistit masovost projektu ŠdŠ a Přeborů škol a nepřehlédnutelné finále Přeboru škol
- dodat data pro možné granty od státu a EU

Dále koncepce pokračuje Výkonnostním šachem
Celý dokument naleznete zde:
http://www.chess.cz/www/assets/files/mladez/Koncepce_cinnosti_KM.pdf

Zdroj: web ŠSČR, Jiří Havlíček 9.10.2015

učebnice, metodika, sešity
http://www.sachydoskol.cz/clMaterialy.php